welding_2

Det svåra med att mäta hur många som drabbas av lungsjukdomar på grund av sitt jobb är att man ofta blir sjuk tiotals år efteråt. Storbritanniens tillsynsmyndighet har gjort en omfattande arbetsplatsundersökning som ger en hint om hur vanligt problemet är.

I Storbritannien inträffar cirka 12 000 dödsfall varje år på grund av lungrelaterade yrkessjukdomar. Det handlar inte om dödsfall som inträffar på arbetsplatsen utan om de som sker många år senare, kanske då man lämnat arbetslivet helt. Dessa dödsfall läser vi inte om i tidningen utan de sker i tysthet. En svårighet är ofta att kunna koppla arbetsmiljörisker tidigare i arbetslivet med sjukdom som kanske uppträder 20–40 år senare.

Den brittiska tillsynsmyndigheten på arbetsmiljöområdet består av två myndigheter, the Health and Safety Commission (HSC) och the Health and Safety Executive (HSE). HSE är den verkställande myndigheten med ansvar för att gällande lagar tillämpas. Huvudsyftet är att förebygga dödsfall, olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Myndigheten genomför regelbundet arbetsplatsundersökningar och nu har rapporten för 2017 presenterats. Här är några intressanta nyckeltal.

Nyckeltal från undersökningen

  • 1,3 miljoner arbetstagare lider av arbetsrelaterad sjukdom.
  • 12 000 dödsfall varje år beräknas vara kopplade till tidigare exponering på jobbet, främst till kemikalier eller damm.
  • Cirka 20 % av dessa dödsfall beräknas bero på grund av tidigare asbestexponeringar
  • 609 000 arbetsplatsolyckor.
  • 137 dödsfall på arbetsplatsen.
  • 31,2 miljoner arbetsdagar förlorade på grund av arbetsrelaterad sjukdom och arbetsplatsskada.
  • Cirka 166 miljarder SEK i uppskattad kostnad för skador och ohälsa pga. nuvarande arbetsförhållanden (2015/16).
  • 18 000 nya fall rapporteras årligen. Dessa är självrapporterade arbetsrelaterade andning eller lungproblem.

De flesta yrkessjukdomar kan förebyggas

HSE menar att de flesta yrkessjukdomar skulle kunna förebyggas om man bättre förstod riskerna. Då skulle bättre åtgärder och lösningar kunna införas. Förutom att t.ex. minska koncentrationer av farliga ämnen på arbetsplatsen gäller det också att kontinuerligt kontrollera och övervaka nivåerna. När det gäller information och utbildning är det viktigt att fokusera på varför det är viktigt att minska riskerna och vilka hjälpmedel man kan använda.

Ofta är den bästa lösningen en kombination av åtgärder – och att se till att de verkligen används.

Källa 1: http://www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh1617.pdf | Källa 2: Wallenius Water Ab

Hans Brunila / ing./miljöexpert

Tags: , ,